Kultuur ja Elu 2/2013


Kultuur ja Elu 1/2013

 

 

 


Eesti rahva vastupanuvõitluse hindamine

tekst: Peep Varju
ettekanne Jüri Kuke XVII mälestuskonverentsil Tartus

Jüri Kuke märtrisurma meenutades ja temale tunnustust avaldades on kindlasti tarvis rääkida sellest, kuidas Eesti Vabariigis 20 aastat pärast iseseisvuse taastamist hinnatakse möödunud aastate vastupanuvõitlust. Miks Saksa okupatsioon on selline teema, millest ei taheta tõepäraselt rääkida? Või puudub selleks julgus?

Tahan algatada mõttevahetuse eestlaste vastupanuvõitluse teemal, et senist suhtumist pisutki muuta. Poole sajandi jooksul kolm järjestikust okupatsiooni üle elanud eesti rahvale peaks võitlus okupantide vastu olema selline teema, mis äratab sügavat austust, uhkust ja lugupidamist võitlejate suhtes. Ja siin ei tohiks olla mingit vahetegemist küsimuses, millise okupandi vastu võideldi nende kolme okupatsiooni aastail. Eesmärk oli kõigil juhtumitel sama – meie rahva vabaduse taastamine.
Ma võtan vaatluse alla 1992. aastal moodustatud Repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni ja 1999. aastal president Lennart Meri algatusel loodud Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni töid. Võiks ju vastu väita, et neil meeskondadel olid erinevad ülesanded ja eesmärgid ning võrdlus oleks nagu kohatu. Aga tõsiselt järele mõeldes ei tohiks hetkekski unustada, et tegemist on eesti rahva saatuseaastatega, kui kahe agressiivse suurriigi omavaheline sõda ja üksteise järel vaheldunud okupatsioonid põhjustasid meile enneolematuid inimkaotusi. Kohe lisan selgituseks, et Nõukogude okupatsioonide tekitatud inimkaotused olid Eesti kodanike osas umbes 10 korda suuremad kui natside kuritegudest põhjustatud kaotused siin Eestis. Kas sellistes sündmustes saab mööda vaadata eesti rahva vastupanust okupantidele? Kas võitlust oma rahva vabaduse eest saavad rahvusvahelisse meeskonda valitud teadlased kujutada ebateaduslikul moel propagandistliku brošüüri tasemel? Aga just sellise trükise 2005. aastast kui ainsa eestikeelse jälje tehtud uurimistööst, on Max Jakobsoni komisjon meile jätnud. Alustan meie Riigikogu juurde kuulunud komisjonist, kus ma ise töötasin algusest lõpuni.

ORURK-i komisjoni tööst

ORURK-i komisjon alustas rahvakirjaniku Jaan Krossi juhtimisel ja aastast 1995 kuni lõpuni juhtis meie tööd Läänest kodumaale tagasi pöördunud Vello Salo. Komisjoni liikmeteks olid tuntud teadlased ja ka endised poliitvangid ning represseeritute organisatsioonide esindajad, kes olid oma ühenduse eesotsas. Saksa okupatsiooni kohta oli neil ­vanema põlvkonna esindajatena lisaks laialdastele teadmistele olemas isiklikud praktilised elukogemused. Piisab kui näitena nimetada Enn Sarve, kes oli vangistatud nii Saksa kui ka Nõukogude okupatsioonide ajal. Aktiivse osavõtjana rahvuslikust vastupanust üliõpilasena juba 1940. aasta juulivalimistel, seejärel Saksa okupatsiooni ajal põrandaaluse Eesti Vabariigi Rahvuskomitee abistajana info kogumisel, sidepidajana välismaaga ja rahvuslaste-paadipõgenike üle lahe edasitoimetajana, olid tema kui vahetu osavõtja teadmised sündmustest otsesed ja täpsed. Kui ta aprillis 1944 koos paljude rahvuslastega vahistati ja septembris 1944 Patarei vanglast Saksamaale Stutthofi surmalaagrisse saadeti, siis ellujäämine sõja lõppedes oli juba ime. Hilisem vahistamine kodumaal jaanuaris 1946 ja järgnenud katsumused Nõukogude vanglates, vangilaagrites ning sundasumisel andsid talle kokku sellised teadmised kahe agressori, NSV Liidu ja Natsi-Saksamaa kohta, et Enn Sarv sai kirjutada kolme kõrghariduse tasemelt meie komisjoni tähtsaima uurimistöö. See oli 1997. aastal ilmunud raamat „Õiguse vastu ei saa ükski. Eesti taotlused ja rahvusvaheline õigus.” Ma olen veendunud, et selles töös tehtud analüüs Eesti saatuseaastate kohta ja lisatud ulatuslik informatsioon on jäänud seni ületamatuks. Teise suure töömehena meie ORURK-i komisjoni liikmetest nimetan ma kriminalistika emeriitprofessorit Herbert Lindmäed. Tema uurimistööde teemaks on olnud otsene relvastatud vastupanuvõitlus. Ilmunud nimekirjaraamatud langenud vabadusvõitlejatest ja seitse raamatut 1941. aasta suvesõjast Eesti maakondades on väga täpselt ja faktirohkelt jäädvustanud traagilised ajaloosündmused. Mõlema autori sõnum neis töödes on selge ja lihtne: eestlased on väärikalt võidelnud oma vabaduse eest, iseseisva Eesti eest mõlema okupatsioonirežiimi ajal. See vastupanuvõitlus okupantide vastu on olnud avalik, seaduslik ning meil ei ole mingit põhjust häbeneda oma võitlusi ja eesti rahva käitumist. Veel vähem peaksime tunnetama end mingis mõttes süüdlastena suurriikide valla päästetud Teise maailmasõja vägivallas. Vähesed kuritegelike kalduvustega isikud, keda leidub iga rahva seas ja kes alati pöördelistel aegadel pinnale ujuvad, nemad ei määra ega ka määri mingilgi määral meie vabaduse eest peetud võitlust!
Kommunistliku propaganda poolt 50 okupatsiooniaasta vältel meie võitlejate aadressil rohkesti laimavaid valesüüdistusi fabritseerinud KGB-meestega väitlust pidada ei ole me pidanud otstarbekaks. Mõne eriti räige vale oleme siiski oma töödes ära märkinud, sest ikka veel leidub uskujaid tänaselgi päeval ja nad kahjustavad Eesti mainet vanade valede edasikandmisega kaasaega.
Sellistest valedest on meie aruande Valges raamatus konkreetselt nimetatud kurikuulus 7. augusti 1942 episood Valgevenes Novogrudoki linnas toimunud massimõrva puhul. Teise näitena nimetame massimõrvades osalemise süüdistusi meie sõjasangari kolonel Alfons Rebase kohta. Umbes 20 aastat nähti vaeva, enne kui julgeolekumehed ise olid sunnitud tunnistama, et nad ei suutnud mingeid dokumentaalseid tõendeid leida.

Komisjon esitas Suvesõja sündmusi eestlaste endi vahelise taplemisena

Saksa okupatsioon 1941. aastal algas enam kui kolm kuud kestnud Suvesõjaga. Selles sõjas kommunistliku terrorirežiimi ja Venemaalt tulnud okupantide vastu üles tõusnud eestlased võitlesid tegelikult ühel pool rinnet koos uute okupantidega. Halvasti relvastatud eestlaste jaoks oli see võitlus elu ja surma peale, sest tuli takistada Stalini käsul põletatud maa taktikat rakendanud punaseid terroriste, kes tapsid ning hävitasid kõike, mis neil enne Eestist põgenemist ette jäi. Kaks nädalat Tartus kestnud lahingute näitel 10. kuni 25. juulini 1941 peaksid tartlased kõige paremini mäletama siinset partisanisõda kahel pool Emajõge. Herbert Lindmäe 1999. aastal ilmunud raamatus „Suvesõda Tartumaal 1941” on partisanide lahinguid Punaarmee üksustega väga põhjalikult kirjeldatud. Kuid Max Jakobsoni rahvusvahelisele komisjonile materjale ette valmistanud eesti ajaloolased Toomas Hiioga eesotsas pole võitluse iseloomu mõistnud. Nemad serveerivad Suvesõja vastupanuvõitlust kodusõja hõngulise taplemisena eestlaste endi vahel. Uskumatu, kuid fakt! Ma tsiteerin nende aruannet:
Hävituspataljonide värbamine selleks, et toetada Punaarmee taganemist „põletatud maa taktika” kasutamisel, põhjustas Eestis suvesõja – kokkupõrked toimusid peamiselt eestlastest koosnevate relvastatud salkade vahel, kes olid vastandlikel poliitilistel seisukohtadel.” NB! Venekeelses tõlkes on neid salku nimetatud bandedeks! See on ju väga tuttav KGB formuleering. Ingliskeelses variandis aga relvastatud jõukudeks. Edasi tsiteerin: „Ilmselgelt on põhjust uskuda, et Saksamaa sissetungi esimese etapi ajal tekkinud segaduses panid kuri­tegusid toime mõlemad konfliktipooled ning et süütuid tsiviilisikuid tapeti tahtlikult.” Järgmine tsitaat: „Tõendid 36. politseipataljoni osalemise kohta Novogrudokis asuva geto likvideerimisel on palju ilmsemad ja vaieldamatud. Pidades silmas keelekasutust („võitlemine partisanide vastu”), millega korduvalt varjati antud kuritegu, usub komisjon, et vähemalt osa eesti politseipataljonide tegevusest kujutas endast inimsusevastaseid või genotsiidiga seotud kuritegusid või nende toimepanemisele kaasaaitamist.”
Seoses juutide hävitamisega Valgevenes ja Poolas kirjutavad raporti autorid: „Eesti üksuste poolt toime pandud tegude kohta ei ole dokumentaalseid tõendeid, kuid vihjed nende viibimise kohta nimetatud linnades ja nende ümbruses on selged.” Siin toodud tsitaadid raportist kinnitavad ebamääraste, ebatäpsete ja argumenteerimata üldsõnaliste mõistete kasutamisega, et tegemist ei ole tõsise uurimusega, vaid pigem propagandistliku tekstiga. Komisjonil on kahtlusi metsavendade ja Omakaitse osas, kuigi uurimisvaldkond ei ole eriti põhjalikult dokumenteeritud. Riigikogu otsusega 18. juunist 2002 kuritegelikeks kuulutatud hävituspataljonide ja teiste repressiivorganite sõjakuritegusid toime pannud liikmeid on raportis nimetatud leebelt kahtlusalusteks, väidetavalt kommunismi pooldajateks, jne. Rahvusvahelisel meeskonnal puudub julgus (aga võib-olla nad ei tahagi) nimetada kommunistliku leeri kurjategijaid täpse nimega, samal ajal jagavad nad häbenemata kahtlustusi inimsusevastastes kuritegudes Eesti vabaduse eest okupantide vastu võidelnud patriootidele. Kas need täitevkomiteede juhid, partorgid, miilitsad, hävituspataljonide mehed jt meid Siberisse küüditanud sõjakurjategijad on poliitiliselt korrektselt nimetatuna nüüd lihtsalt väidetavad kommunismi pooldajad?
Ning aruande lõpp on eriti kohatu eesti rahva suhtes: „Õigusriiki austav rahvas peaks tunnistama oma kuritegusid ning mõistma hukka sellised teod kui ka inimesed, kes need toime panid.” Selle järeldusega paneb komisjon krooni pähe oma ebateaduslikule uurimusele. Kriminalistika emeriitprofessor H. Lindmäe märgib omapoolses hinnangus, et rahva kuriteo mõistet õigussüsteemis ei tunta! Kuritegusid sooritavad ikka üksikisikud või isikute grupid.
Aasta tagasi andis H. Lindmäe ajakirjas Kultuur ja Elu nr 3 (505) avaldatud artiklis „Hinnang M. Jakobsoni rahvusvahelise komisjoni raportile” täpse hinnangu väidetavalt inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid sooritanud etnilisi eestlasi otsinud rahvusvahelise komisjoni tööle. Tuntuima spetsialistina Suvesõja 1941 sündmuste läbitöötamisel on H. Lindmäe hinnang tõsiselt võetav ja mul ei ole vaja midagi üle korrata. Lisan veel niipalju, et samal ajal koostas meie meeskond vabadusvõitlejate ning mementolaste palvel juriidilise hinnangu Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutuse raportile. Küllap see raport on üks neist väärtõdedest, mis takistab Riigikogul andmast õiglast hinnangut meie vabadusvõitlusele.

Meie hinnangus nimetatud järeldused on järgmised:

Komisjon eirab Eesti Vabariigi õigussüsteemi. Komisjoni järeldused on vastuolus Riigikogu 18. juuni 2002 otsusega okupatsioonirežiimidest, Riigikohtu lahenditega vabadusvõitlejate õigeksmõistmisel ja Riigikogu komisjoni aruandega. Kaitsepolitsei keeldumist 2002. aastal kriminaalmenetluse algatamisest Eesti kodanike suhtes ei võta komisjon üldse arvesse.
Komisjon ei arvestanud eesti rahva ühismäluga ega ole pidanud vajalikuks kasutada veel elavaid tunnistajaid. Tööd on tehtud isoleerituna eesti ühiskonnast!
Komisjon kasutab ja usub KGB dokumentides levitatud valesid, ignoreerides teisi uurimistulemusi, mis ei lähe kokku nende hinnangutega.
Eesti ajaloolaste töögruppi juhtinud T. Hiio kirjutas represseeritute infolehes Priius paar aastat tagasi, et rahvusvahelise meeskonna nimetatud töö tulemusena on asjad selgemaks saanud ning mitu süüdistust Eesti kohta on päevakorrast maha võetud. Ning ajalehes Sirp vastuses kriitikale teatas ta, et raporti kõik järeldused on teinud rahvusvaheline meeskond ja meie ajaloolaste ülesandeks oli vaid materjalide kogumine. Kas see aga saab olla nii! Ettevalmistatud uurimistööde materjali kvaliteedist oleneb ikka väga palju! Komisjoni kõige kategoorilisemas vormis esitatud ja vaieldamatu argument 7. augusti 1942 hukkamiste kohta sai veenvalt ümber lükatud endise kriminaalpolitsei ametniku Rauno Võsaste raamatus Harald Riipalust. Piisas kogenud kriminalisti põgusast tutvumisest KGB süüdistustega, et mõista selle mittevastavust tõele. Sellele faktile reageeris T. Hiio vastusega ajalehes Maaleht, et nad tegid järeldusi pisut kiirustades ning nüüd on neil teadmisi rohkem. Veel lisas ta, et nende arvates tõde selle episoodi kohta ei selgu vist kunagi. Aga teisedki T. Hiio seisukohad on aeg kummutanud. Rünnakud Eesti vastu pole lakanud. Seoses Sinimägedes langenud võitlejate mälestamisega kirjutas juulis 2012 venemeelne meedia räiges toonis, et T. Hiio juhitud komisjon olevat paljastanud Eesti Leegioni ja mitme politseipataljoni aktiivse osalemise inimsusevastastes kuritegudes ja nimelt juutide mahalaskmises ning haarangutes. Niisama pahaendeline oli Efraim Zuroffi hinnang 2002. aastal, kui sai teatavaks Eesti Kaitsepolitsei keeldumine kriminaalmenetlusest. Tookord jäi E. Zuroffi ainsaks argumendiks ajakirjanike päringule: „aga teie oma komisjon on seda kuritegu tunnistanud.” Ma arvan, et halvim tulemus M. Jakobsoni rahvusvahelise meeskonna tööst on rahvastevahelise vaenu külvamine. Seega vastupidine tulemus soovitule!
Eredaks näiteks on tuntud ja väga lugupeetud keeleteadlase Urmas Sutropi artikkel holokausti teemal 28. jaanuarist k. a. Väga ­kahju, et rahvuslikult mõtlev teadlane võtab avalikult sõna teemal, millest tal puuduvad tõepärased teadmised. Tema sõnavara näitab, et just kõnealune raport on teda eksitanud. Tema artiklis korduvad samad väljendid meie süüst (rahva süüst), kuritegude eitamisest, natsilembusest jms. H. Lindmäe on kirjutanud sellele loole ajakirja Kultuur ja Elu 2013 kevadnumbris asjaliku hinnangu. Ma tsiteerin vaid tema lõpulause mõtet: Eesti Vabariigi kodanikel, juutidel ja eestlastel pole põhjust üksteisele etteheiteid teha – ühised kannatused, lein ja valu peaksid meid ühendama, mitte lahutama.
Mina kui 1941. aasta genotsiidiohver olen elav tunnistaja ja samas ka mõttekaaslane professor Lindmäega. Vasjugani soodes Medvedka külas, kus ma imekombel ellu jäin, olid meiega koos Narvast pärit juudi rahvusest Eesti kodanikud. Nemad koos lastega surid nälga täpselt samuti kui eestlasedki ning puhkavad Siberi nimetutes haudades. (Vt Vello Salo raamatut. Population Losses 1940-1941: Citizens of Jewish Nationality/ by Vello Salo. Tallinn, 2002.). Meil on tõepoolest ühine saatus, ühine minevik ja ühine valu. Aga seda kommunistide Eesti-vastast genotsiidikuritegu juudi rahvusest kodanike suhtes Zuroff ei uuri. Tema väidab, et selleks tööks puudub raha!

Eestlaste seast otsitakse olematuid natsikurjategijaid

Käesoleva ettekande tahan lõpetada kokkuvõtliku iseloomustusega Saksa okupatsiooni perioodi käsitleva osa kohta nn M. Jakobsoni raportis. See tekst on eesti rahvast halvustav ja tendentslik ning tõele mittevastav. Suurim vale on hävituspataljonide koosseis, kuhu olevat kuulunud valdavalt etnilised eestlased. Arhiivis säilinud nimekirjadest leiame, et Tallinna Töölispolgus oli kaks kolmandikku liikmetest vene rahvusest. Kõik hävitusüksuste juhid, mõne erandiga, olid vene rahvusest ning asjaajamine käis vene keeles. Mina ei leidnud M. Jakobsoni raportist peaaegu ühtegi positiivset hinnangut eestlaste aadressil. Raport on meie vabadusvõitlejaid solvav, sest meie võitlejaid on võrdsustatud kommunistlike sõjakurjategijatega. Eestlaste seast otsitakse olematuid natsikurjategijaid. Kui neid oligi, siis KGB-mehed tegid omal ajal puhta töö nende hävitamisega, nagu meie komisjoni aruande Valges raamatus on juba 2004. aastal fikseeritud. Kui üheks kahtlustatavaks on raportis nimetatud kindral Johannes Soodlat, siis soovitan lugeda äsja ilmunud Rauno Võsaste teist raamatut. Sealt saab väga palju vajalikku infot ning teadmise, et Nürnbergi sõjatribunal ei esitanud kindralile mingit süüdistust. Ta kuulati üle tunnistajana. R. Võsaste on erapooletult fikseerinud Vabadussõja kangelase, kahe Vabadusristi kavaleri eluteelt nii positiivseid kui ka negatiivseid fakte. Ta on jätnud lugeja otsustada, kuidas kokku­võttes iseloomustada selle Eesti ohvitseri võitlusi, kes paistis silma legendaarses Vabadussõja lahingus Paju mõisas, oli Eesti Vabariigi sõjakooli ülem, Saksa okupatsiooni ajal sai kindralina peavastutajaks Eesti vägede formeerimisel ning lõpetas paguluses oma võitluskaaslaste, sõjainvaliidide hooldesüsteemi rajajana ning juhina.
Ma olen aastaid pead murdnud, milleks oli vaja autoriteetse rahvusvahelise komisjoni sellist ebapädevat raportit? Lugedes nüüd ajalehes Sirp T. Hiio järelehüüet lahkunud Soome suurmehele M. Jakobsonile, sain ridade vahelt välja lugeda, et seda olevat olnud vaja Eesti astumiseks Euroopa Liitu!?
Lisan lõppu paar kommentaari eestlaste väidetava juudiviha kohta. Minu Siberi saatusekaaslane Vasjuganis 1941. aastast, juudi rahvusest Tartu kooliõpilane Jakob Kaplan kirjutab mälestuste raamatus „Aruanne. Mõned päevad ühe Tartu juudi elus.” järgmist: „... mälestus vabast juudi kogukonnast, mis oli Eesti Vabariigi ja Eesti elu osa ja mis kadus jäädavalt puna-pruunis ning punakatkus. Ja see ei tule iialgi tagasi.”
Teine kommentaar. Hilary Birdi artikkel Maalehes (21.03.2013), kus autor tsiteerib inglise ajalehte 1936. aastast: „Eesti on ainuke riik Ida-Euroopas, kus valitsus ega rahvas juute mitte mingil moel ei diskrimineeri, neil lastakse segamatult elada oma elu.” Ja teine fakt samast artiklist: „Tartu Ülikoolis loodi judaistika õppetool Albert Einsteini toetusel.” Lisan veel juudi vähemusrahvusele Eestis antud kultuurautonoomia 1925. aastast. Tänuks selle akti eest sai Eesti Vabariik Juudi Rahvusfondilt erilise aukirja!
Milliseid argumente oleks veel vaja vastaspoole eespool nimetatud ebateaduslike järelduste ümberlükkamiseks?

Peep Varju
Memento Tallinna Ühendus
endise ORURK-i komisjoni tegevesimees


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv