Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 70 aasta mõõdumist juuniküüditamisest meenutati näitusega Tallinnas Vabaduse väljakul, kus oli väljas 1941. aasta küüditamisel kasutatud raudtee loomavagun ja veoauto GAZ AAA. Foto: http://www.mil.ee/

14. juuni 1941. aasta küüditamine

tekst: Peep Varju, juuniküüditatu 1941

70 aastat on möödunud traagilisest päevast, 14. juunist 1941, kui tuhandeid eesti peresid tabas Nõukogude okupatsioonivõimude jõhker vägivallaaktsioon. Öösel ja varahommikul vahistasid relvastatud sõdurite saatel kodudesse sissetunginud NKVD ohvitserid vähemalt 9267 Eesti kodanikku.

Perekonnad vahistati tervikuna, kaasa arvatud lapseootel emad, mõnekuused imikud ja raugaeas vanavanemad. Rahvusvaheline õigus nimetab sellist massilist vägivallaoperatsiooni genotsiidiks ja ka sõjakuriteoks. Ei oma mingit tähtsust, et genotsiidi mõiste tuli rahvusvahelisse õigusesse Genfi konventsiooniga hiljem, 1949. aastal. Sellised kuriteod on rahvusvahelise õiguse aktidega kuulutatud aegumatuteks inimsusevastasteks kuritegudeks.
1941. a juuniküüditamisega Eestit tabanud vapustus määras rahva käitumise 8 päeva hiljem puhkenud sõjas kahe senise suure liitlase – Natsi-Saksamaa ning N Liidu vahel. Sõda laiendas veelgi enam punaterrorit rahumeelse tsiviilelanikkonna vastu. See väljendus eelkõige J. Stalini väljakuulutatud põletatud maa taktikas ja selleks loodud hävituspataljonide tõepoolest veristes kuritegudes. Nendega samaväärselt terroriseerisid eesti rahvast NKVD ja NKGB eriüksused ning Punaarmee sõdalased ja Balti sõjalaevastiku punamadrused. Julm vägivald põhjustas seda, et Nõukogude okupatsiooni esimestel päevadel, 17.–19. juunil 1940 Kaitseliidu likvideerimisega relvituks tehtud eesti mehed alustasid üle kogu maa metsavendluse võitlusvormi kasutades vastupanuvõitlust. Suvesõda kui sissisõda sai 1941. a spontaalselt alanud võitluse üldnimetuseks ning sellest kujunes tõeline rahvaülestõus kommunistliku diktatuuri vastu.

Kättemaks äsja toimepandud massilise deporteerimise eest oligi suvesõja käivitajaks. Võitluseks vajalikke relvi hangiti vastaselt ootamatute rünnakutega kõikjal: maanteedel, raudteel, asulates vallamajade jt okupantide tugipunktide hõivamisega; niisamuti linnades ja mujal. Mitmed asulad vabastati partisanide hulljulgete rünnakutega veel enne Saksa sõjaväe kohalejõudmist. Kahe suvekuuga tõrjuti Nõukogude okupatsiooniväed Eesti mandriosast välja, kuid nende toel kehtestatud nõukogude võim suutis tekitada ühe aastaga ränki inimkaotusi. Koos kõigi sundmobiliseeritute, sundevakueeritud teenistujate, vahistatute, hukatute, võitluses langenute ja küüditatutega hindas Saksa okupatsiooni aastail töötanud ZEV-i komisjon esimese Nõukogude okupatsiooni inimkaotusteks Eestis ligi 60 000. Suure osa neist ohvritest saab paigutada ühisnimetaja alla kui vägivalda kasutades sunniviisil okupeerivasse riiki Venemaale viidud Eesti kodanikud. See on Genfi konventsiooni järgi sõjakuritegu.

Samasugune saatus tabas 14. juunil 1941 ka Lätit ja Leedut. Kuritegu vormistati N Liidu kõige kõrgema juhtkonna, partei keskkomitee ja N Liidu valitsuse ehk rahvakomissaride nõukogu ülisalajase määrusega 14. maist 1941 (nr. 1299-526/cc). Kolme Balti riigi kohta summaarselt oli 14. juuni ohvrite üldarvuks kavandatud 39 985.
Rahvasuus sai kommunistide genotsiidikuritegu nime juuniküüditamine. See nimetus on eesti rahva jaoks omandanud samasuguse sünge tähenduse, nagu seda on Poola rahva jaoks sõnal Katõn. Täpselt sama kava järgi hävitati aasta varem Poola rahvuslikku eliiti ning Katõnis, Starobelskis ja Kozelskis toimunud enam kui 14 000 Poola ohvitseri hukkamine massihaudadesse aprillis-mais 1940 on kommunistliku Nõukogude impeeriumi üks suurimaid sõjakuritegusid.
14. juuni 1941 massiline deporteerimise operatsioon oli hoolikalt ja põhjalikult ette valmistatud. Esimene Nõukogude okupatsiooni aasta oligi tervenisti mõeldud demokraatliku Eesti Vabariigi hävitamiseks ning juuniküüditamine kujunes esimese perioodi lõppvaatuseks. Sellest sai mitmete Eesti kodanike gruppide (üksuste) hävitamine. Nende kodanike gruppide seas olid nii valitsuse ja Riigikogu liikmed, omavalitsuste juhid, ohvitserid ja riigiametnikud kui ka lapsed ning alaealised. Kordan veel kord, et taoliste kuritegude üldnimetus on aegumatud inimsusevastased kuriteod.

Operatsiooni läbiviimine

14. juunil 1941 toimunud kommunistide massikuriteos ei olnud midagi juhuslikku. Kõik toimunu kolmes Balti riigis, niisamuti kui aasta varem vallutatud Poolas oli tüüpiline N Liidu kommunistliku režiimi hävitustöö allaheidetud rahvaste kohtlemisel. Rahvusliku, sõjalise ning tsiviilühiskonna eliidi hävitamine oli okupatsioonivõimude esmane eesmärk.
13. juunil 1941 kell 2.30 saatis Balti rahvaste hävitusoperatsiooni üldjuht, NKVD peamehe L. Beria asetäitja Tšernõšev telegrammi Riiga kohapealsetele juhtidele Serovile ning Abakumovile täpsete lähteandmetega ettenähtud sihtpunktidest ning sinna määratud ohvrite arvud. Näiteks vahistatud perekonnapeade toimetamiseks Starobelski ja Juhnovo vangilaagritesse tuli Eestis komplekteerida kaks rongi vastavalt 1930 ja 1000 ohvriga. Lisaks oli arvestatud 691 kriminaalkurjategija saatmisega Solikamski vangilaagrisse.
Juuniküüditamise massioperatsioon algas 13. juunil õhtul nende inimeste kokkukutsumisega, keda kasutati abijõududena NKVD väeosade poolt läbi viidud sõjalisel operatsioonil. Neid kohalike elanike hulka kuuluvaid küüditajaid nimetati kommunistide kõnepruugis nõukogude aktivistideks. Kuigi nad olid avalikult asunud uue punavõimu teenistusse ning astunud kompartei või kommunistlike noorte organisatsiooni liikmeks, ei usaldanud keskvõim neid täielikult. Nagu kommunistlikule riigile kombeks, kutsuti aktivistid kokku valeinfo abil. Põhjuseks nimetati kevadkülvi probleeme, riigilaenu tellimise kampaaniat, õppuste läbiviimist vms süütut teemat. Lisaks kõigele suleti nad kokkukutsutud kohtades ruumidesse kuni operatsiooni alguseni. Neid kasutati peamiselt teejuhtidena, kohalike inimeste tundjatena, sest operatsiooni juhtisid ning viisid täide professionaalsed julgeolekutöötajad Venemaalt. Otse operatsiooni eel toodi juurde lisajõude Venemaalt, näiteks oli Eestisse saadetud KGB kõrgema kooli Leningradi filiaali kogu kursus eesotsas ülema P. Iljiniga. Vastupidiselt kohalikele aktivistidele oli ENSV tippkommunistidele ülisalajase operatsiooni eesmärk teada ning nad kuulusid kuritegeliku kolmiku ehk nn troika koosseisu, vastutades ülesande täitmise eest. ENSV tippkolmiku koosseisu kuulusid kompartei I sekretär Karl Säre, riikliku julgeoleku rahvakomissar Boris Kumm ja siseasjade rahvakomissar Andrei Murro. Igas maakonnas olid oma kolmikud. Näiteks Pärnumaalt on teada: maakonna troika esimees NKGB ülem Kikkas ja liikmed NKVD kohalik ülem Johan Tamm ning Pärnumaa NKGB ülema asetäitja Gnezdin.
Operatsiooni läbiviimise ajal sai ohvritele selgeks, et professionaalsete küüditajate käitumine rajanes valele, pettusele ja väärinfo jagamisele, nagu kommunistidele on ikka kombeks olnud. Valetati nii väljasaatmise koha, aja kui elutingimuste kohta. Lubati hooldajatele usaldatud kodune vara realiseerida ning raha hiljem eriasumisele saadetutele järele saata. Ometi oli neile teada salajane instruktsioon, et kõik väärtesemed ning realiseerimisest saadud raha tuleb kanda NKGB eriarvele!


1941. aasta juuniküüditamise mälestusmärk Riia Tornakalnsi raudteejaamas. Foto: http://riga.in/2009_06_01_archive.html

Küüditeekond Venemaale

Kokku oli Eesti jaoks ette nähtud 8 küüdirongi, mis kandsid numbreid 286–294 (Venemaa arhiiv ÃÀÐÔ, ô. 9479, n. 1c, s. 87, lk 132). Seoses meeste vagunite eraldamisega teel omaette ešeloniks, kujunes Eestist deporteeritute rongide üldarvuks sihtjaamades üheksa küüdirongi kokku 490 vaguniga. Tuleb veel lisada, et Tšernõšovi 13. juuni öise telegrammi tekst andis juba hoopis erinevad sihtpunktid võrreldes üldplaaniga, mille kinnitas lõplikult tema otsene ülem, rahvakomissar Lavrenti Beria järgmisel päeval, saatuslikul 14. juunil 1941.
Nn virulaste küüdirong nr 286 (KGB terminoloogia järgi kuulus gruppi B) alustas teekonda Jõhvist ööl vastu 15. juunit. Teel liideti juurde vaguneid deporteeritutega Kohtla ja Kiviõli raudteejaamades. Rakveresse jõudis rong hommikul kell 8.30 ja seisti tagavarateel terve ööpäeva. 16. juuni hommikul sõitis rong Rakverest välja, peatudes teel uute ohvritega vagunite külgehaakimiseks Tapal, Rakkes ning Tartus. Ka Tartus seisis küüdirong ööpäeva. Väljasõit Tartust toimus 17. juuni hommikul ja Eesti riigipiir ületati samal päeval, 17. juunil 1941. Enne piiri ületamist toimus lühike peatus Irboska taga. Teekonnal läbi Eesti visati vagunitest välja palju kirju lähedastele. Need jõudsid suures osas adressaatidele kätte. Läbisõidul Eestist tuli hulgaliselt inimesi raudtee äärde ja pr Alma Allvee kirjutas küüdivagunis väljasõidupäeval Rakverest päevikusse järgmised read: „Igal pool inimesed seisid vaikides tee ääres ja nutsid.“ Veel märkis ta, et Rakverest väljumisel kõlas arreteeritud meeste vagunist võimas laul „Mehe meel”. Selle rongi meeste vagunid eraldati Petseris ja Pihkvas. Sealsamas Pihkvas liideti aga üle Leningradi toodud vagunid Narvast. Lõppjaama Novosibirski saabusid sundasumisele määratud ööl vastu 1. juulit 1941. Päeva jooksul topiti selle rongi eestlased Obi jõe suurima pargase trümmi ning teekond jätkus Obi jõel alates 2. juulist. Tänu küüditatud virulaste mälestustele teame, et selle laeva pardale oli paigutatud 787 eestlast ning u 1100 saatusekaaslast Lätist. Teise küüdirongiga Novosibirski saabunud lätlased toodi laeval „Tihhonov“ pargasele juurde hiljem. Teekond Obi jõel ebainimlikes tingimustes kestis 10. juulini, kui virulased jõudsid lõppjaamaks saanud Aipolovosse N-Vasjugani rajoonis. Vahepeal Kargassokis võeti pargaselt maha lätlased. Üheksa päeva kestnud sõidul mööda jõge surid alatoitluse ja haiguste tagajärjel mitmed väikelapsed. Mõned surid juba varem rongis ning neist said esimesed ohvrid nende tuhandete seas, kes jäid Siberi nimetutesse haudadesse.

Virulaste küüdirongis hukkunuist tuleb esimeseks ohvriks lugeda 3-aastast Ilmar Tuisku Narvast, kelle tappis meeltesegaduses ema rongis kas 20. juunil või 29. juunil. Dokumentaalset tõestust surmapäeva kohta pole, kuid mitme saatusekaaslase mälestused kinnitavad seda sündmust. Õnnetu ema, Poola asekonsuli abikaasa Tamara Tuisk tegi ka enesetapukatse, kuid see ebaõnnestus, ta võeti rongilt maha ning vahistati. Gorki oblasti kohus mõistis temale 10+5 aastat vangistust (ERAF, fond 2MO, s. 1961).
Praamil hukkunud lastest on teada: 2. juulil praamilt maetud 4-kuune Peeter Falk Rakverest (saatusekaaslaste mälestuste järgi võis surra juba rongis ning tema oligi see haige laps, kelle vene sõdur jõhkralt vagunisse tagasi viskas), 6. juulil surnud 2-aastane Illi Tiimus Viru-Nigulast ja 8. juulil surnud ning järgmise päeva hommikul kaldale maetud 7-kuune Mati Rossi Iisakust. Tõenäoliselt hukkus praamil ka 3-kuune Jaan Kers Mäetaguselt.
Arreteeritud perekonnapeade vagunid virulaste ning Narvast pärit meestega liideti Pihkvas niisamuti ühiseks küüdirongiks (arreteeritud liigitati KGB dokumentides gruppi A). Varem oli liidetud ka teiste piirkondade meeste vaguneid (Tartust, Elvast, Võrust, Valgast, Tamsalust, Kiltsist) ja seda alustati Petseri ning Irboska jaamades. Pihkvast väljus rong 17. juuni hilisõhtul ja suundus läbi Dno, Bologoje ja Moskva Starobelski. Sihtjaama jõuti 21. juunil ja vangid paigutati jalgsirännaku järel vangilaagriks muudetud kloostrisse. Kloostris ööbides nägid vangid seintele, aknaraamidele ja mujale kraabitud nimesid, auastmeid ning kuupäevi. Sellest informatsioonist sai selgeks, et siin olid varem ees olnud Poola ohvitseridest sõjavangid. Ööl vastu 23. juunit löödi kõik vangid kiirkorras jalule ning tapikorras viidi raudteejaama tagasi. Äsja alanud sõda Saksamaa ja N. Liidu vahel sundis plaane muutma ja Eesti poliitvangid kaugemale Siberisse toimetama. Ilmselt seepärast jäid nad massiliselt hukkamata ja otsused langetati sügisel Sevurallagis ning Vostokurallagis. Küüdirong sõitis edasi üle Pensa, Kaasani ja Sverdlovski Nižni-Tagili. Seal laaditi vangid plankudega piiritletud kitsarööpmelise raudtee lahtistele platvormidele ning umbes pooled (750 meest-naist) suunati Sevurallagi Stupino vangilaagrisse ametliku nimetusega laagripunkt nr 8. Kohale jõuti kas 4. või 5. juulil 1941.

Teine arreteeritute gruppi A kuuluv rong komplekteeriti algselt Tallinnas Kopli kaubajaamas ning oli arvestatud u 1000 vahistatu jaoks. Rongi moodustasid Haapsalust, Ristilt, Keilast (Läänemaalt ja Harjumaa lääneosast), Pääskülast ja Tallinna sadamast kokkuveetud arreteeritute vagunid. Tallinnast väljuti 16. juuni õhtul peatustega Tapal, Tartus ja Petseris. Riigipiir ületati 17. juunil, Moskva läbiti 18. juunil ja 19. juunil jõuti Babõnino raudteejaama Kaluuga oblastis. Seal võeti vangid rongilt maha, ööbiti sealsamas lagedal väljal ja järgmisel päeval aeti vangide kolonn marsisammul läände 40 km kaugusel asuvasse Juhnovo vangilaagrisse. Seal nähti kõrvallaagris okastraataia taga Petseris vahistatud Eesti ohvitsere ning Valkast toodud Läti ohvitsere. Ka Juhnovo vangilaagris leiti jälgi seal varem olnud Poola ohvitseridest-sõjavangidest. Ööpäev hiljem pandi vangid ootamatult uuesti kolonni ning kiirmarsil viidi tagasi Babõnino raudteejaama. Sõideti tagasi Moskva peale. Moskva läbiti 22. juunil ning seal saadi teada sõja puhkemisest. Sõit läks edasi üle Kaasani, Sverdlovski ja Irbiti lõppjaama nimega Turinsk, mis oli Vostokurallagi keskuseks.
Tallinnas koostati küüdirong nr 293 (liigitatud gruppi B) u 2100 ohvriga Kopli kaubajaamas peamiselt Tallinna ja Nõmme inimestest. Rong väljus Tallinnast ööl vastu esmaspäeva 16. juunit, sõitis üle Narva ning ületas riigipiiri 17. juunil 1941. Lõppjaama Kotelnitši, mis asus Vjatka jõel, saabuti 22. juunil, sõja alguse päeval. Seal võeti kõik rongilt maha ning praamide ja lotjadega toimetati Kirovi oblasti lõunapoolsetesse rajoonidesse: Sovetski, Lebjaže, Uržumi ja Malmõši.
Järgmine küüdirong nr 294 (grupp B) arvestatud ohvrite arvuga 1930 koostati samuti Tallinnas Haapsalust, Ristilt, Keilast ja Paldiskist (Saaremaa ning Hiiumaa küüditatud) kokkuveetud vagunitest. Neile lisati veel Nõmme elanikega täidetud vaguneid. Küüdirong väljus Tallinnast 16. juunil kell 16. Narva jõuti 17. juunil kell 7 hommikul ja Eesti piir ületati kell 11. Leningradis oli rong sama päeva õhtul ja järgmise päeva hommikul läks teekond Novgorodi. Päev hiljem, 19. juunil toodi küüditatud ootamatult Leningradi tagasi ja suunati läbi Vologda Kirovi peale. Küüdirong tühjendati lõplikult u 50 km Kirovist kirdes Slobodskois. Seega algselt Altai kraisse suunatud ohvrid saadeti sundasumisele Kirovi oblastisse. Plaanide ootamatu muutumine n-ö viimasel hetkel juba teel asuvate küüdirongidega tähendab ilmselt seda, et raudtee ei suutnud plaanitud ronge läbi lasta. Lisaks küüdirongidele olid ju teel vastassuunas Läände sõitvad täies lahinguvarustuses Punaarmee ešelonid. Seda mäletavad hästi küüdirongis Siberi poole saadetud saatusekaaslased ja 19. juunil ei olnud sõda veel puhkenud. N Liidu kindralstaabi arhiividokumentidega põhjalikult tutvunud vene insener Mark Solonin kinnitab, et Stalin alustas vägede paiskamist Läände juba 15. mail ning kavas oli 1. juuliks see operatsioon lõpetada. Seega ettevalmistused sõjaks liitlase Saksamaaga olid täies hoos, sõjaväerongidele anti eelisjärjekord ning nende läbilaskmiseks tehti deporteeritute rongidele pikki peatusi mitmes sõlmjaamas. 20. juunil haruteel seisvas Kirovi oblastisse suunatud küüdirongis fikseeris Nõmmelt pärit 11-aastane Roman Bertelov punaväelastega täistuubitud kaubavagunitest ning tankidega platvormidel sõjaväerongi, mis suundus läände. Kiviõlist küüditatud pr Armanda Tamverk aga kirjutas meie küüdirongis teel Novosibirski päevikusse üheainsa fraasi: „51 sõjaväerongi.“ Need möödusid virulaste küüdirongist kahe ööpäevase seisaku ajal. Nii on meie saatusekaaslaste elav mälu ning teel tehtud märkmed, mida suutsid kodumaale toimetada vaid üksikud ellujäänud, ümber lükanud laialt levinud seisukoha, et Stalin ei tahtnud sõda Saksamaaga ja sõda tabas punaimpeeriumi ootamatult. Vastupidi, ettevalmistused olid täies hoos, kuid vastane suutis Punaarmee rünnakut ennetada ning tabada neid olukorras, kus lahinguks ettenähtud positsioonid ei olnud veel punaväelastega mehitatud.
Pärnumaalt küüditatud inimeste Siberi-teekond algas Papiniidu raudteejaamast. Tamsalus lisandusid Harjumaa küüditatud Aruküla ja Raasiku raudteejaamadest. Järvamaa küüditatud tulid juurde Tapa, Kiltsi ja Rakke jaamadest. Juurde tulid ka Virumaa edelaosa küüditatud (Väike-Maarja piirkond). Valgas võeti selle rongi koosseisust välja A-gruppi määratud meeste vagunid, kuid lisati juurde Puka jaamas peale pandud Viljandimaa lõunapoolsete valdade inimestega vagunid. Petseris liideti juurde veel üks vagun nendega, keda esimesel päeval kohe kätte ei saadud. Sellest küüdirongist kujunes suurim 75 vaguniga koosseis. Rong ületas Eesti piiri 17. juuni õhtul ja sõitis marsruudil Pihkva-Dno-Bologoje-Jaroslavl-Sverdlovsk-Tšanõ. 8. juulil võeti inimesed rongilt maha ning hakati ümberkaudsetesse küladesse laiali vedama. Ootamatult aga katkestati inimeste vedu, kõik küüditatud toodi tagasi rongile ning viidi Novosibirski ja seal jõesadamasse. 13. juulil olid kõik ümber paigutatud pargasele ning algas sõit allavoolu mööda Obi jõge. Järgmisel päeval võeti Krivošeinos pargaselt maha esimesed sundasumisele saabunud. Sundasumisele Baktšari, Parbigi ja Tšaja rajooni jõuti kohale 16.–19. juulil 1941.


Juunis 1941 Saaremaalt küüditatud Elvi Vokk ja Juta Kaljo metsatöödel Kirovi oblasti Nagorski rajoonis.
Foto H. Vokk-Kärneri kogust. Allikas http://okupatsioon.ee/

Kolmas Novosibirski saabunud ja gruppi B arvatud küüdirongi formeerimine algas 14. juunil Kiltsi jaamast. Järgmisel päeval seisti Jõgeval ning 17. juunil Tartus ja Oraval. 18. juunil kell pool kümme hommikul sõideti üle piiri. Seejärel läbiti Rõbinsk, Jaroslavl, Perm, Sverdlovsk ja Omsk. 2. juulil jõuti Promõšlennaja jaama, kus vagunid tühjendati. Järgmisel päeval paigutati inimesed rongi peale tagasi. Sõit jätkus tagasiteed mööda Novosibirskini. 4. juulil saabuti jõesadamasse ja päev hiljem algas sõit aurikuga Obi jõel. 7. juulil oldi koos saatusekaaslastega Leedust Kolpaševo linna all. Siit viidi väiksemate pargastega sundasumise küladesse Tšaja, Krivošeino ja Aleksandrovo rajoonidesse. Määratud kohta jõuti 9.–12. juulil 1941.
Neljas sundasumisele määratud isikute küüdirong, mis saabus lõpuks Novosibirski oblastisse koosnes 50 vagunist ning sihtjaamaks sai Kargat.
Baltikumist deporteeritud inimeste kohta oli kehtestatud instruktsioon ešeloniülematele. Instruktsiooni järgi andsid ülemad lõppjaamas kohaliku NKVD esindajale aktiga üle kohale toimetatud vangid ja sundasumisele viidud pereliikmed. Koos aktiga anti üle ka täpsed nimekirjad koos igaühe isikliku toimikuga. Kui vahistatute toimikuid oli Eesti Rahvusarhiivis küllaltki palju ja neist on uurijad saanud palju väärtuslikku infot toimunu mõistmiseks, siis küüdivagunite ja ešelonide nimekirju algul meie arhiividest ei leitud. Alles 1990-ndate keskpaiku leiti Eesti Rahvusarhiivi Tõnismäe Filiaalist Kirovi oblasti küüditatud inimeste vagunite nimekirjad. Nende nimestike analüüs võrdluses Memento inimeste kogutud mälestustega tõi välja küllalt palju vigu ning väärinformatsiooni. Kui NKVD raportid 1941. aastast andsid selle piirkonna üldarvuks 2049 kannatanut, kes olevat saabunud Kirovi oblastisse, siis rohkete vigade kõrvaldamise järel selgus, et neis vaguneis saabus Kirovisse 1773 küüditatut. Võib vaid oletada, et leitud vagunite nimekirjad pole täielikud ning midagi on kaotsi läinud. Seda kinnitavad meie saatusekaaslaste mälu järgi fikseeritud täiendavate vagunite nimekirjad. Küüditajate lohakuse näiteks oli see, et paljud isikud esinesid kahekordselt. Samal ajal oli ka neid, kes puudusid vagunite nimekirjades. Oli neidki erandeid, kes teel rongist maha võeti, kuid lõppnimekirjades saabunute seast olid jäänud maha tõmbamata. Huvipakkuv oli ka fakt, et teel pandi vagunisse juurde isikuid, keda keegi ei tundnud, kes teistega ei suhelnud ning enne lõppjaama niisama ootamatult lahkusid. Sellised nuhkideks värvatud saatsid Siberisse küüditatuid algusest lõpuni igal sammul kogu sundasumise aja. Tuli läbi elada palju vintsutusi ja kannatusi võõral maal, enne kui õnnetud inimesed sundasumisel hakkasid mõistma totaalsele nuhkimisele ning järelevalvele rajatud õudse süsteemi tegelikku olemust ning oskasid nii palju kui võimalik hoiduda nuhkimise eest.

Näljasurmad sundasumisel Siberis

Siberi teekonnal piinlesid loomavagunitesse topitud deporteeritud ebainimlikes tingimustes, mida iseloomustas palavus vaguneis ja vee, toidu ning arstiabi puudulikkus. Lisaks levisid nakkushaigused, sest näiteks Rakveres panid kommunistid vagunisse otse haiglast võetud haigeid lapsi. Esimesed surmad algasid seepärast juba raudteerongides, jätkusid seejärel praamidel Obi jõel ja esimestes peatuskohtades enne saabumist sundasumise lõpp-punkti. Näitena võib nimetada Narõmi piirkonda, kus Aipolovos pärast saabumist suri juulikuus 1941 vähemalt 20 Virumaalt pärit last. Vasjugani rajooni saabunud Virumaa lastest oli septembris 1941, kui kohalikud külade NKVD komandandid olid erikontingendi nimekirjad koostanud, surnud juba 34 last. Neid esimesi ohvreid ei registreerinud keegi ning osaliselt on teada surmade ajad vaid inimeste mälu ja päevikute järgi. Lisaks surid esimestel kuudel mitmed vanakesed. Need olid massilise genotsiidi loomulikud kaod teel, mis tehti kindlaks Memento ajalootoimkonna põhjaliku uurimistöö tulemusena alles 60 aastat hiljem. Massiliseks muutusid näljasurmad Narõmi soodes Tomski oblastis 1942. a talvel ja kevadel. Hukkunute arvud külade kaupa Vasjugani rajoonis olid sellised: Vesjolõi külas suri 66 inimest 146-st, Medveži Tšvori külas 49 inimest 92-st, Ognev Jari külas 20 inimest 30-st, Jeršovka külas 11 inimest 23-st. Suuri teeneid nende täpsete andmete saamisel on olnud vene kirjanikul Vadim Makšejevil. 15-aastase noorukina Kiviõlist koos isa, ema ja 5-aastase õega Siberisse küüditatud V. Makšejev jäi üksi märtsis 1942 pärast kõigi pereliikmete hukkumist. Tänu samasuguste kaaskannatajate inimlikkusele imekombel ellujäänuna pole ta kunagi unustanud Vasjuganis hukkunuid. Tema pikaajaline uurimistöö Tomski arhiivis alates 1991. aastast on andnud meile maksimaalselt võimaliku teadmise seal talletatud infost erinevates kartoteekides ning toimikutes.

Kargassoki rajoonis olid Lõuna-Eestist pärit küüditatud, kelle kohta pidas täpset arvestust 18 aastat sundasumisel olnud Meremäe vallasekretäri poeg Voldemar Rannaste. Tema andmetel 394 sundasumisele saadetust jäi selles rajoonis Siberi mulda 88 ohvrit. Alla 1-aastastest suri 11 last 13-st ja üle 60 aasta vanustest 14 vanainimest 16-st. 1941. a sügisel sündis V. Rannaste andmetel sundasumisel selles piirkonnas 9 last, kellest peagi 8 surid nälga.
Kirovi oblasti aladele küüditatud eestlasi pandi kirja üliõpilase Lembit Andersoni algatusel sedavõrd laialdase abiliste võrgu kaudu ja üllatavalt kiiresti, et juba Saksa okupatsiooni alul oli Eestis teada küllalt täpsed inimeste asukohad sealsete asulate ning rajoonide järgi. Selle tänuväärse tegevuse eest maksis ta eluga, hukkudes vangistuses Vjatlagis pärast kauakestvaid piinarikkaid ülekuulamisi. Süüdistuseks oli tavapärane spionaaž välisluure kasuks. Kuigi Vjatka aladel olid elutingimused Vasjugani soodega võrreldes pisut paremad, ei saanud näljasurmasid vältida siingi. Juuniküüditatu Juta Vessiku uurimusest Saare maakonna kohta on teada, et 225 alaealisest hukkus Kirovi oblastis 41.
Siberi lastekodud päästsid paljude orvuks jäänud laste elu, kuid need asutused kasvatasid eesti lapsed ümber nõukogude süsteemi jaoks truudeks ja ilma mäluta inimesteks. Neil keelati omavahel emakeeles rääkimine, nad unustasid oma päritolu, vanemad ja paljudest juurteta endistest eesti lastest said kommunistliku kasvatustöö tulemusena ustavad nõukogude inimesed, sealhulgas ka hilisemad julgeolekuohvitserid. Üks selliseid oli väga tõenäoliselt ENSV Julgeoleku Komitee ülema asetäitja, Venemaa eestlane Vladimir Pool.

Kokkuvõte

Laste küüditamine okupeeritud Eestist Venemaale on genotsiidi- ja sõjakuritegu, mida Nõukogude võimuorganid on igati püüdnud varjata. Genfi konventsiooni artikkel 2 nimetab genotsiidi tunnuseks: laste sunniviisiline ümberpaigutamine ühest üksusest teise. Paljudes julgeolekuorganite dokumentides on lapsed jäetud teadlikult nimetamata. Sellest lähtudes selgitas omaaegne ENSV prokurör Leo Urge ametlikus dokumendis, et lapsed olevat vabatahtlikult koos vanematega sõitnud sundasumisele!! Sellist vabatahtlikku kodumaalt lahkumist oleme meie, ellujäänud siberilapsed, piisavalt palju läbi elanud. Oleme näinud, kuidas NKVD sõdur Rakvere raudteejaamas viskas 1941. a küüditamise ajal vagunisse tagasi mähkmetes imiku, kes oli eelnevalt vagunist välja vanaema kätte antud. Oleme näinud pantvangiks võetud ja Siberisse selleks küüditatud väikseid vanemateta lapsi, et metsa põgenenud emad-isad välja ilmuksid! Ja nad tulidki välja ning saadeti lastele järele.

Kokku oli juuniküüditatute seas lapsi ja alaealisi 2578 ehk u 28%. Repressioone uurinud riikliku ORURK-i komisjoni andmetel sünnitasid lapseootel emad teel või sundasumise esimestel kuudel kokku 70 last ja neist elama jäi 17. Mõni elas päeva või kaks-kolm, mõni sai nimegi, mida mäletas hiljem ainus ellujäänud laps, mõni jäigi nimetuks ja oli ka surnult sündinuid. Kui poleks olnud meie saatusekaaslaste elavat mälu või salajas hoitud märkmeid, mida ikkagi suudeti kodumaale toimetada, siis ei oleks keegi suutnud neid kõiki kirja panna. Iga ellujäänu tõi aga endaga kaasa hindamatu väärtusega informatsiooni meie rahva saatusest Siberis. Alla aasta vanustest lastest hukkus kaks kolmandikku ehk 69 last 109-st; alla 2-aastastest hukkusid enam kui pooled ehk 69 134-st. Alla 5-aastaseid lapsi küüditati kokku 720 ja neist jäid Siberi mulda 269; alla 10-aastaseid lapsi küüditati sama komisjoni andmetel 1198.
Riikliku komisjoni ORURK-i andmetel 5003 inimest juuniküüditamise 9267 ohvrist ei saanud enam kunagi kodumaale tagasi. Kodumaale tagasi pääsenuid teame 4264. Ülejäänute kohta on teada: 3862 hukkunut, 699 kas teadmata kadunud või ebaselge saatusega ja 367 Venemaale elama jäänud. Jääb veel lisada 75 põgenikku, kelle saatus samuti pole päris selge.

Selline on tänaseks selgunud tõde kommunistide kuriteost meie rahva kõige elujõulisema osa hävitamisel esimese Nõukogude okupatsiooni aasta jooksul. Hukkunute arvu silmas pidades tuleb meie rahvuslikku leinapäeva 14. juunit nimetada ilmselt kõige suuremate inimkaotuste päevaks Eesti ajaloos.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv