Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 


Jakob Adamtau kiri

tekst: Margus Lääne


Jakob 1940ndail.

Riigiarhiivi fondides on säilinud omapärane materjal ühest juhtumist 1940. aasta suvest, kui Jakob Adamtau julges saata kriitilise kirja tollasele peaministrile J. Vares-Barbarusele.

Kõrgesti Austatud Härra Peaminister Dr.J.Vares

Soovides Teile, Härra Peaminister, jõudu ja edu Teie raskeis ja vastutusrikkais ülesandeis ja Teie moodustatud Eesti Vabariigi Valitsusele pikka iga, julgen juhtida Teie tähelepanu, Härra Peaminister, Tartus hr. dr. Hioni1 ettekantud kõnedele.
Tähendatud kõned, millised kanti ette 22. juunil avalikul kõnekoosolekul raekoja ees ja 25. juunil kl. 7 õ. Noorsoo organiseerimiskoosolekul töölisühingute majas, tekitasid ühes osas kuulajaist pahameelt, hirmu ja rahulolematust, teist osa aga ärritasid üles rahutusile ja vastutustundetuile tegudele, millised häirivad rahvast ja võivad tekitada ebameeldivusi Valitsusele.
1. Mõlemas mainitud kõnes kutsus hr. dr. Hion üles rahvast ja noorsugu ülevõtma kodanlasilt varandusi ja valvama selle järele, et need varandused tervelt ja rikkumatult rahvale üle antaks. Tähendatud üleskutseid aktsepteeriti koosolejate poolt kiiduavaldustega.
2. Kõigist 25. juunil korraldatud noorsoo miitingul ettekantud kõnedest oli hr. dr. Hiioni lõppsõna kõige loogikavaesem, vähem asjalik ja ettekandmiseks rohkem korrektuuri nõudev.
3. Kõigile dr. Hiioni mõtteväljendusile pani krooni väide, et eesti kirjandus ja eesti kunst olla nõnda viletsad (või närused), et “ei kõlbavat koera hänna allagi”.
Kommentaarid siia juurde on vist ülearused, järeldused aga peaksid olema, et sarnaseid kõnelejaid rahva, eriti aga noorsoo ette ei lubataks, sest ülikooli haridusega isikult on kõigil õigus nõuda märksa rohkem kui mõnelt väikese haridusega tööliselt või noorurilt.
Kartes, et sarnased kõned Valitsusele, eriti tema praeguses raskes töös, ebameeldivusi võivad tekitada, julgesingi Teile, Härra Peaminister, sellest teatada.

Suurima austusega J. Adamtau

Võimlemis- ja tantsuõpetaja, end. Pärnu Ühisgümnaasiumi võimlemisõpetaja ja kehakultuuri tegelane.

Tartus, 27. juunil 1940.

 

Jakob Adamtau sündis 2. juulil 1893 Pärnumaal väikepõllupidajate peres. Õppis Suigu valla-, Sindi kihelkonna-, Taali ministeeriumi- ja Pärnu reaalkoolis. 1914–1915 oli õpetajaks Kilingi kihelkonnakoolis. 1915–1916 teenis sõdurina tsaariarmees. 1917 lõpetas Riia õpperingkonna juures korraldatud gümnaasiumide võimlemisõpetajate kursused väga heade hinnetega. 1917–1918 töötas kehalise kasvatuse õpetajana Pärnu Poeg- ja Tütarlaste Gümnaasiumides. 1918 evakueeriti koolid Venemaale Ekaterinodari (nõukogude ajal Krasnodar). Ka Jakob Adamtau suundus koos kooliga sinna ning jätkas oma tööd õpetajana algul Ekaterinodaris, siis Eiskis. 1919–1920 oli kehalise kasvatuse õpetaja ameti kõrval ekspert-instruktoriks Kubanimaa Omavalitsuse Rahvahariduse Ametis. 1920. aastal suundus koos naise Helena ja poja Viktoriga tagasi Eestisse. Samal aastal ilmus tema sulest esimene eestikeelne ulatuslik koolispordi käsiraamat “Vabad mängud ja sport”.
Siin jätkas Jakob Adamtau kõigepealt kehalise kasvatuse õpetajana erinevates Pärnu koolides. 1925–1930 oli Eesti Karskusliidu ülemaaliseks haridus-kehakultuuri instruktoriks. Peale selle korraldas ta üle Eesti haridus-, lavategevus- ja spordikursusi, pidas üle 2000 loengu, organiseeris noorte-, spordi- ja haridusringe jne.
1928 avas Adamtau Tartus võimlemise, lavategevuse ja tantsukursused, mida juhatas kuni kursuste natsionaliseerimiseni veebruaris 1941.
Jakob Adamtau oli koos naise Helenaga oluline tantsukultuuri edendaja Eestis. 1933 valiti ta I Eesti Tantsuõpetajate Kongressil Eesti Tantsuõpetajate Ühingu abiesimeheks. Jakob Adamtau sai omale ühingu liikmekaardi nr 1. Avaldas raamatuid tantsimise kohta (“Moetantsude õpetus”, 1933 ja selle lisa 1934).
Pärast kursuste natsionaliseerimist töötas seal kuni saksa okupatsiooni alguseni palgalise õpetajana.

Ülekuulamisprotokoll

6. juulil 1940. a. assistent poliitilise politsei komissari juures Tartus Elmar Reino kuulas oma ametikohas KKS § 241 korras tunnistajana üle allnimetatud isiku, kes peale KRS § 141 sisu teatavaks tegemist seletas:

Minu nimi on Jakob Jaani pg. Adamtau, olen sünd. 3. juulil 1893. a., ametilt võimlemise ja tantsu õpetaja, elukoht Tartus, Suurturg 13, kohtult olen karistamata, end. 5.kl-reaalkooli haridusega, abielus.
Minule ettenäidatud h-ra Peaministrile adresseeritud kiri (näitasin ülekuulatavale ette “Kõrgesti Austatud Härra Peaminister Dr. J. Vares” pealkirja ja J. Adamtau allkirja kandva kirja – ülekuulaja) on minu koostatud ja enese käega kirjutatud. 22. juunil s.a. Raekoja ees peetud rahva miiting-koosolekul kutsus kõneleja dr. V. Hion rahvast üles kodanlasilt üle võtma varandusi ja valvama selle järele, et need varandused tervelt ja rikkumatult rahvale üle antaks. 25. juunil s.a. Tähe 40 peetud noorsoo organiseerimis-koosolekul dr. V. Hion oma lõppsõnas mainis kodanlasilt varanduste ülevõtmist möödaminevalt, kusjuures ei rõhutanud aga enam tööliskonna järelvalve vajalikkust selle järele, et ülevõtmine toimuks sarnaselt, et varandused tervelt ja rikkumatult üle antaks. Minu seisukoha järele olid need väljendused sarnased, mis võiksid vaenu õhutada rahvakihtide vahel ja ässitada vägivallategudele. Eriti häiris mind aga dr. V. Hioni väljendus tol koosolekul, et Eesti senine kunst ja kirjandus olevat vilets ning ei kõlbavat “koera hänna allagi”.

Pärast seda väljendust lahkusin mina koosolekult. Et dr. V. Hion edasi oleks rahvast üleskutsunud rahu ning korra säilitamisele, mina ei kuulnud ja see võis olla peale minu lahkumist koosolekult.
Seda kirja kirjutades ei olnud minul kavatsust dr. V. Hioni peale kaevata, vaid pidasin oma kohuseks valitsusvõimude tähelepanu sellele juhtida, et dr. V. Hion oma kõnedes on tarvitanud kaalumatuid ja minu seisukoha järele sobimatuid väljendusi. Eriti Eesti kunsti ja kirjanduse kohta käivad väljendused arvan meie praegusele Valitsusele haavavad olevat, kuna Valitsuse koosseisus on mitmed kunsti ja kirjanduse alal tegutsenud isikud2. H-ra Peaministrile adresseerisin kirja seepärast, et temaga varem sportlisel alal ja kursustel kokku olen puutunud. Kirjas oleva lausega “ja võivad tekkida ebameeldivusi Valitsusele” mõtlesin seda, et sarnased väljendused võivad tekitada Valitsusele raskusi korra säilitamisel. Kirja koostades ei olnud minul ka kavatsust dr. V. Hion’it laimata, kuna tema poolt peetud kõnede sisu on kontrollitav, vaid tahtsin kaasa aidata valitsusvõimudele korra ja rahu säilitamisel. Mina isiklikult dr. V. Hionit ei tunne ega ole minul temaga kunagi otseseid kokkupuuteid olnud ega ole tema vastu mingit vihavaenu.
Muud käesolevas asjas seletada ei tea.

Sisekaitseülema otsus Nr. 582-Sk.

9. juulil 1940. a. vaadanud läbi Poliitilise politsei Tartu komissari ettekande 6. juulist s.a. nr. 48 juures esitatud juurdluse Jakob Adamtau süüdistuse asjas, leidsin, et nimetatud isik on 27. juunil s.a. Tartust, Peaministri nimele esitanud kirjaliku avalduse, milles esitab sihilikult moonutatud andmeid töölisliikumise tegelaste kohta, millega teinud avaldusi, mis võivad tekitada vaenu ja ärevust rahva hulgas.
Sellega on Jakob Adamtau eksinud Sisekaitseülema sundmääruse nr. 11 (RT 1933, 76, 562) § 1 vastu, mispärast käsitades Kaitseseisukorra seaduse (RT 1938, 40, 365) § 20 p. 1, otsustasin :
Karistada Jakob Jaani p. Adamtau’d, sünd. 3. juulil 1893. a., elukoht Tartus, Suurturg nr. 13 100 kroonise rahatrahviga või selle mittetasumisel 1-kuulise arestiga.
Otsus pöörata avalikkudes huvides täitmisele ootamata edasikaebe tähtaja möödumist.
Selle otsuse peale võib kaevata Sisekaitseülema kaudu Siseministrile kahe nädala jooksul, arvates otsuse kuulutamisest.
Otsuse kuulutamise ja täitmise panen Tartu-Valga prefektile.

H. Haberman 3
Siseministri abi,
Sisekaitseülema ülesannetes.”

Jakob Adamtau valis rahatrahvi.

Saksa okupatsiooni aastad

Saksa okupatsiooni ajal töötas Jakob Adamtau Rahvakasvatuse Peavalitsuses inspektorina rahvamajade alal. Tema peamiseks ülesandeks oli rahvamajade töö kontroll. Lisaks pidas ta aeg-ajalt loenguid.
Märtsis 1943 kirjutas Jakob Adamtau oma eluloo, kus 1940. aasta kohta on kirjas järgmine :
“1940. a. karistati mind bolšewikkudeaegse sisekaitseülema poolt 100 Ekr. wõi kolme kuulise [lisas ise kuid juurde – M. L.] arestiga kommunismi wastaste juttude lewitamise pärast. Peale selle korraldati minu juures korduwalt läbiotsimisi.”

Veel on seal kirjas :
“Venemaale küüditamisest pääsesin ainult juhuse tõttu, et olin sel ajal koos abikaasaga maal, kuid otsimas käidi mind kahel ööl.”

Alates veebruarist 1945 töötas Jakob Adamtau Kilingi-Nõmme keskrahvamaja juhatajana.
Juunis 1945 Jakob arreteeriti. Peamiseks süüdistuseks oli koostöö saksa okupatsioonivõimudega. Üheks süüdistuse osaks oli, et ta “kasvatas eesti rahvast fašistlikus vaimus” ehk siis pidas nõukogudevastase sisuga loenguid. Samuti leiti kusagilt üles eelmainitud saksa-aegne elulugu. Read, milles oli juttu 1940. aasta juhtumist, olid joonitud. Karistuseks määrati Jakob Adamtaule 5 aastat asumist. Aastal 1950 ta vabanes ja pääses tagasi Eestisse. Jakob Adamtau suri Pärnus aastal 1973.

* * *
1) Viktor Hion (1902–1969) – tervishoiutegelane, ENSV teeneline arst, juunis 1940 Tartu linnavolinik, 1940–1946 ENSV tervishoiu rahvakomissar.
2) Johannes Vares-Barbarus, Johannes Semper, Nigol Andresen
3) Harald Haberman (1904-1986) – zooloog, ühiskonnategelane, juunist augustini 1940 J. Varese valitsuses siseministri abi ja sisekaitseülem. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv